فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی

مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.