فهرست مطالب
متن ماده ۲۹ قانون مدنی :

ماده ۲۹ قانون مدنی

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).
۲- حق انتفاع.
۳- حق ارتفاق به ملک غیر.