فهرست مطالب
متن ماده ۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.