فهرست مطالب
متن ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.


چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.تبصره