فهرست مطالب
متن ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.