فهرست مطالب
متن ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی

جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.