فهرست مطالب
متن ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.