فهرست مطالب
متن ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.