فهرست مطالب
متن ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.