متن ماده ۳۲ قانون مدنی :

ماده ۳۲ قانون مدنی

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.