فهرست مطالب
متن ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی

اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت میگیرد.

اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.