فهرست مطالب
متن ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی

اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم فوت کند، هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای‌دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.