فهرست مطالب
متن ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی

اگر شاکی ادعا کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد، شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند.

رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.