فهرست مطالب
متن ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی

منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.