فهرست مطالب
متن ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی

اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.