فهرست مطالب
متن ماده ۳۴ قانون مدنی :

ماده ۳۴ قانون مدنی

نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.