فهرست مطالب
متن ماده ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی

لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.