فهرست مطالب
متن ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی

حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.