فهرست مطالب
متن ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.