فهرست مطالب
متن ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی

ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.