فهرست مطالب
متن ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی

هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.