فهرست مطالب
متن ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.