فهرست مطالب
متن ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.