فهرست مطالب
متن ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.