فهرست مطالب
متن ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.