فهرست مطالب
متن ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی

در ماده(۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.تبصره