فهرست مطالب
متن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

 در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) 

  • تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
  • تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
  • تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
  • تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
  • تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛الحاقی (۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

تبصره  چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود(الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)