فهرست مطالب
متن ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی

ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارن