فهرست مطالب
متن ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی

اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌گردد.(اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)

اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.تبصره ۱
گر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌شود.تبصره ۱