فهرست مطالب
متن ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی

اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.