فهرست مطالب
متن ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.