فهرست مطالب
متن ماده ۳۹ قانون مدنی :

ماده ۳۹ قانون مدنی

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود.