متن ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ شده) :

ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ شده)

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­‌های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹، حذف شد