فهرست مطالب
متن ماده ۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۴ قانون مجازات اسلامی

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.