متن ماده ۴ قانون مدنی :

ماده ۴ قانون مدنی

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

توضیحات ماده :

آتیه : آینده ، زمانی پس از تصویب قانون