متن ماده ۴۰ قانون مدنی :

ماده ۴۰ قانون مدنی

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.