متن ماده ۴۱ قانون مدنی :

ماده ۴۱ قانون مدنی

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد.