فهرست مطالب
متن ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی

تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

  • حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
  • ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
  • اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
  • کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره – تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.