فهرست مطالب
متن ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی

در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

  • حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص
  • اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
  • درمان بیماری یا ترک اعتیاد
  • پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
  • خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
  • خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن
  • خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
  • گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی