متن ماده ۴۷۱ قانون مدنی :

ماده ۴۷۱ قانون مدنی

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.