متن ماده ۴۷۵ قانون مدنی :

ماده ۴۷۵ قانون مدنی

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.