فهرست مطالب
متن ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.