فهرست مطالب
متن ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی

قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.