فهرست مطالب
متن ماده ۴۹ قانون مدنی :

ماده ۴۹ قانون مدنی

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.