فهرست مطالب
متن ماده ۵۳ قانون مدنی :

ماده ۵۳ قانون مدنی

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.