متن ماده ۵۸ قانون مدنی :

ماده ۵۸ قانون مدنی

فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.