فهرست مطالب
متن ماده ۵۹ قانون مدنی :

ماده ۵۹ قانون مدنی

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.