متن ماده ۵۹۵ قانون مدنی :

ماده ۵۹۵ قانون مدنی

هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد، تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی‌ نمایند.