فهرست مطالب
متن ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.