فهرست مطالب
متن ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی

مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.